Kinh Trung A Hàm _ Tập 3

Kinh Trung A Hàm _ Tập 3


Mục lục:
 1. 01_Phẩm15_162_Kinh Phân Biệt Lục Giới_TAnh_dau-32
 2. 02_Phẩm15_163_ Kinh Phân Biệt Lục Xứ_KPhuong_33-43
 3. 03_Phẩm15_164_ Kinh Phân Biệt Quán Pháp_KPhuong_45-56
 4. 04_Phẩm15_165_Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên_NMy_57-67
 5. 05_Phẩm15_166_Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn_DTien_69-76
 6. 06_Phẩm15_167-168_Kinh A Nan Thuyết_Kinh Ý Hành_NMy_77-85
 7. 07_Phẩm15_169_Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh_KHanh_87-99
 8. 08_Phẩm15_170_Kinh Anh Vũ 2_DTien_101-116
 9. 09_Phẩm16_171_Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp_KHanh_117-130
 10. 10_Phẩm16_172-173_Kinh Tâm_Kinh Phù Di_NGiau_131-149
 11. 11_Phẩm16_174-175_Kinh Thọ Pháp 1-2_KPhuong_151-165
 12. 12_Phẩm16_176_Kinh Hành Thiền_DTien_167-178
 13. 13_Phẩm16_177_Kinh Thuyết_KHanh_179-189
 14. 14_Phẩm16_178_Kinh Lạp Sư_KHanh_191-199
 15. 15_Phẩm16_179_Ngũ Chi Vật Chủ_NGiau_201-210
 16. 16_Phẩm16_180-181_Kinh C ù Đàm Di_Kinh Đa Giới_HHo_211-230
 17. 17_Phầm17_182-183_Kinh Mã Ấp 1-2_NMy_233-247
 18. 18_Phẩm17_184_Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 1_DTien_249-262
 19. 19_Phẩm17_185_Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 2_NMy_263-272
 20. 20_Phẩm17_186-187_Kinh Cầu Giải_Kinh Thuyết Trí_HHo_273-291
 21. 21_Phẩm17_188_Kinh A Di Na_NMy_293-300
 22. 22_Phẩm17_189-190_Kinh Thánh Đạo_KinhTiểu Không_HHo_301-315
 23. 23_Phẩm17_191_Kinh Đại Không_NGiau_317-333
 24. 24_Phẩm18_192A_Kinh Ca Lâu Ô Đà Di_NSinh_335-346
 25. 25_Phẩm18_192B_Kinh Ca Lâu Ô Đà Di _NSinh_346-353
 26. 26_Phẩm18_193_Kinh Mâu Lê Phá Quần Na_KPhuong_355-367
 27. 27_Phẩm18_194_Kinh Bạt Đà Hòa Lợi_HHo_369-686
 28. 28_Phẩm18_195A_Kinh A Thấp Bối_KHanh_387-395
 29. 29_Phẩm18_195B_Kinh A Thấp Bối _KHanh_395-403
 30. 30_Phẩm18_196A_Kinh Châu Na_NSinh_405-413
 31. 31_Phẩm18_196B_Kinh Châu Na_NSinh_413-424
 32. 32_Phẩm18_197_Kinh Ưu Ba Ly_NMy_425-431
 33. 33_Phẩm18_198_Kinh Điều Ngự Địa_TAnh_433-444
 34. 34_Phẩm18_199A_Kinh Si Tuệ Địa_TAnh_445-454
 35. 35_Phẩm18_199B_Kinh Si Tuệ Địa _TAnh_454-465
 36. 36_Phẩm18_200A_Kinh A Lê Tra_ThTien_467-476
 37. 37_Phẩm18_200B_Kinh A Lê Tra _ThTien_476-487
 38. 38_Phẩm18_201_Kinh Trà Đế_HHo_489-510
 39. 39_Phẩm19_202_Kinh Trì Trai_HHo_511-527
 40. 40_Phẩm19_203_Kinh Bô Đa Lị_ThTien_529-542
 41. 41_Phẩm19_204_Kinh La Ma_TAnh_543-558
 42. 42_Phẩm19_205_Kinh Ngũ Hạ Phần Kết_TAnh_559-568
 43. 43_Phẩm19_206_Kinh Tâm Uế_NMy_569-574
 44. 44_Phẩm19_207_Kinh Tiễn Mao 1_TAnh_575-585
 45. 45_Phẩm19_208_Kinh Tiễn Mao 2_TAnh_587-602
 46. 46_Phẩm19_209 _Kinh Tì Ma Na Tu_TTien_603-611
 47. 47_Phẩm19_210_Kinh Tỳ Kheo Ni Pháp Lạc_HHo_613-627
 48. 48_Phẩm19_211_Kinh Đại Câu Hy La_629-643
 49. 49_Phẩm20_212_Kinh Nhất Thiết Chí_645-665
 50. 50_ Phẩm20_213_Kinh Pháp Trang Nghiem_KHanh_667-678
 51. 51_ Phẩm20_214-215_Kinh Tì Ha Đề_Kinh Đệ Nhất Đắc_HHo_679-699
 52. 52_ Phẩm20_216-217-218-219_Kinh Ái Sanh_Bát Thành_A Na Luật Đà 1-2_NMy_701-719
 53. 53_ Phẩm20_220-221_Kinh Kiến_Kinh Tiễn Dụ_KHanh_721-734
 54. 54_ Phẩm20_222A_Kinh Lệ_KHanh_735-743
 55. 55_ Phẩm20_222B_Kinh Lệ_KHanh_743-het
Nhà xuất bản
Phương Đông
Người dịch
Tuệ Sỹ và Đức Thắng
Người đọc
Thy Mai, Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thuỳ Dương, Thuỷ Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
2,685
Xem
2,685
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top