Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  Bản Nguyện Niệm Phật

  Sách nói: Bản nguyện niệm Phật
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  15/1/16
 2. DPA2

  Điều Trị Bệnh Tận Gốc

  Điều trị bệnh tận gốc năng lực chữa lành của tâm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 3. dieuphapam

  Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo

  Sách nói: Nhân quả giải theo Phật Giáo
  3/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  24/11/15
 4. DPA2

  Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

  Những truyện về niệm Phật được cảm ứng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/10/15
 5. DPA2

  Chuyện vãng sanh ở Việt nam

  Những mẫu chuyện của người tu niệm Phật được vãng sanh ở Việt Nam
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 6. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. DPA2

  Đường Đi Của Phật

  Tuyển tập giáo huấn của các Đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  10/7/15
 10. dieuphapam

  48 Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý

  Sách nói: Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  15/12/15
 11. dieuphapam

  Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ

  Sách nói Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ của pháp sư Huệ Tịnh
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  8/8/16
 12. dpa

  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2

  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  5/11/15
 13. dpa

  Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh

  Sách nói - tác phẩm Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dieuphapam

  Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ

  Sách nói: Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ của hòa thượng Thích Giác Thông
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  4/1/17
 15. dieuphapam

  Thiết Lập Tịnh Độ

  Sách nói: Thiết lập tịnh độ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/3/16
 16. dpa

  Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

  Sách nói - tác phẩm Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Tịnh Độ Vấn Đáp

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Vấn Đáp
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Đường Về Cực Lạc

  Sách nói - tác phẩm Đường Về Cực Lạc
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên

  Sách nói - tác phẩm Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

  Sách nói - tác phẩm Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14